Regulamin

Regulamin Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Bolek i Lolek oraz oddziału Słoneczne Przedszkole Językowe

Przedszkole I Żłobek jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od 1 roku do 2,5 lat (żłobek) oraz 2,5 do lat 6 (przedszkole) . Dla usprawnienia pracy Przedszkola i Żłobka oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola lub żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać.
3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola lub żłobka może nastąpić po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
4. Do przedszkola lub żłobka może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
7. Rodzice zobowiązani są do regularnego sprawdzania czystości głów dzieci.
8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola i żłobka na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
9. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25, w żłobki nie większa niż 15.
10. Czas pracy przedszkola i żłobka - od godz. 6.30 do godz. 16.30 /od poniedziałku do piątku/.
11. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola lub żłobka do godziny 16.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
12. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
13. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, zajęcia sportowe/ w całości opłacane przez rodziców.
14. Placówka prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci oraz wysokość opłaty stałej ustala organ prowadzący przedszkole.
15. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 - go każdego miesiąca.
16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
17. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 01.02.2010 roku

X