Procedury

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU

"BOLEK I LOLEK" ORAZ SŁONECZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM

Podstawa prawna:

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. Nr 1481, 1818, 2197 ze zm.),

 • Statut przedszkola.

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu.

Zakres procedury:

 Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela / asystenta nauczyciela do momentu ich odbioru z przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów / osoby upoważnione.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką nauczyciela / asystenta nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie (szczegóły określa odrębna procedura ).

2. Nauczyciele oraz asystenci nauczyciela: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.

3. Asystenci nauczyciela:  ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu podczas nieobecności nauczyciela, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice wychowanków.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 29.01.2021 r.

Opis procedury:

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela/ asystenta nauczyciela, przestrzegając zasad sanitarno – higienicznych. Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela / asystenta nauczyciela.

 2. Asystent nauczyciela podczas nieobecności nauczyciela odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełna odpowiedzialność.

 3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13.00.

 4. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod opieką nauczycieli / asystentów nauczycieli.

 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela oraz asystentów nauczyciela.

 6. Nauczyciel / asystent nauczyciela musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

 7. Nauczycielowi / asystentowi nauczyciela nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (np. asystent nauczyciela). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.

 8. Nauczyciel oraz asystent nauczyciela musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).

 9. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

 10. Nauczyciel oraz asystent nauczyciela odpowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.

 11. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel oraz asystent nauczyciela zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.

 12. Nauczyciele / asystent nauczyciela obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel / asystent nauczyciela zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

 13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci   i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

 14. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

 15. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 16. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg” lub korzystają z węża spacerowego).

 17. Nauczyciele / asystenci nauczyciela mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela / asystenta nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu w dzienniku. Nauczyciel wchodzi do sali na 3-5 min. przed rozpoczęciem zajęć wynikającym z siatki godzin. (odpowiednio przygotowany: obuwie zamienne, wygodny strój). Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.

 18. Nauczycielka / asystent nauczyciela opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

 19. Nauczycielowi / asystentowi nauczyciela nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 20. Nauczyciel / asystent nauczyciela jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

 21. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i postąpić zgodnie z odrębną procedurą.

 22. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone przez cały personel przedszkola zabezpieczeń wejść do placówki. Drzwi do placówki powinny być cały czas zamknięte za pomocą systemów zabezpieczających (zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz). W sytuacji awarii systemów pracownik przedszkola zobowiązany jest niezwłocznie poinformować dyrekcję przedszkola. Do czasu usunięcia awarii drzwi muszą być zamykane na klucz przez personel przedszkola.

 23. O sytuacji zaistnienia zdarzenia, które nie jest przewidziane w Statucie, innych procedurach oraz regulaminach wewnętrznych placówki, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora lub osobę go zastępującą, od której uzyska informację na temat dalszego postępowania w danych okolicznościach.

 24. Zakres odpowiedzialności za placówkę spoczywa na dyrektorze przedszkola, podczas jego nieobecności odpowiedzialność spoczywa na wicedyrektorze. Podczas nieobecności w/w osób odpowiedzialność spoczywa na:

 • w godzinach 6:30 – 13:00 – nauczycielu, który jest w pracy w godzinach 6:30 – 13:30 i jest najstarszy stażem pracy przedszkolu,

 • w godzinach 13:00 – 16:30 – nauczyciel, który jest w pracy w godzinach 9:00-16:30 i jest najstarszy stażem pracy w przedszkolu.

  PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

  W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BOLEK I LOLEK” ORAZ W SŁONECZNYM PRZEDSZKOLU JĘZYKOWYM

  Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

  Definicja przedmiotu procedury:

  1. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie

  pod opiekę nauczycielki.

  2. Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby

  upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

  Kogo dotyczy procedura?

  Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice (prawni opiekunowie) i nauczycielki.

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do:

  1) Przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach;

  2) Pisemne upoważnienie składają się u nauczyciela grupy. Osobami upoważnionymi mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie .W wyjątkowej sytuacji ( choroba lub wypadek rodziców) osobą upoważnioną do odbioru dziecka, może być osoba, która ukończyła 16 rok życia;

  3) Osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);

  4) Rodzice (opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy;

  5) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  2. Nauczyciele / asystenci nauczyciela zobowiązani są do:

  1) Przyjmują upoważnienia od rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;

  2) Przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;

  3) Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;

  4) Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości;

  5) Nauczyciela przedszkola / asystenta nauczyciela obowiązuje zakaz wydawania dziecka rodzicom, prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, które nie gwarantują bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu (np. znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

  6) W dokumentacji każdej grupy prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

  Opis działań:

  1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 - 8.30, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.

  2. Rodzice odbierają dzieci z przedszkola do godziny 16.30.

  3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :

  a) rozebrania dziecka w szatni,

  b) osobistego przekazania dziecka nauczycielce / asystentowi nauczyciela danej grupy, do której uczęszcza lub osobie dyżurującej .

  4. Nauczyciel / asystent nauczyciela przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

  5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

  6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

  7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne) należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.

  8. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

  9. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela bądź dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

  10. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez nauczyciela bądź pracownika przedszkola , potwierdzającego wcześniejszą informację.

  11. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) i na żądanie nauczycielki okazać go.

  12. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela / asystenta nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź też zapytać pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować o odebraniu dziecka z grupy.

  13. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców.

  14. O zajściu każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

  15. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

  16. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 17:30). O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola lub osobę go zastępującą, która niezwłocznie stawia się w placówce.

  17. Po upływie jednej godziny powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

  18. W trakcie oczekiwania na rodziców nauczyciel ciągle podejmuje próby kontaktu z rodzicami i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami, które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi.

  19. Po ustaleniu z funkcjonariuszem policji dalszego postępowania, dziecko w obecności funkcjonariuszy policji oraz dyrektora przedszkola zostaje przewiezione do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego bądź opieka nad dzieckiem zostaje przekazana przez policję wyznaczonej osobie (osoby bliskie dziecku lub nauczyciel przedszkola).

  20. Dyrektor przedszkola przed przekazaniem dziecka przygotowuje notatkę służbową przedstawiającą dotychczasowe działania, którą potwierdza obecny przy interwencji funkcjonariusz policji.

  21. W trakcie festynów i imprez integracyjnych, w których uczestniczą rodzice ( prawni opiekunowie) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki.

  22. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole rodzice (prawni opiekunowie), lub osoby upoważnione dzieci niepełnosprawnych mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.

  23. Nauczycielki będące w pracy i zajmujące się dziećmi w oddziale , nie mogą być upoważnione przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola.

  24. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą osoby odbierające ( samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę).

  25. W czasie przyprowadzania dziecka lub odbierania z przedszkola , rodzice nie powinni przyprowadzać ze sobą: psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw, a także nie powinni pozostawiać zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.

  26. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

  27. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do placówki na pierwszym zebraniu organizacyjnym oraz zostaje umieszczona na stronie internetowej placówki.

  28. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2010 r. Ostatnia aktualizacja 29.01.2021 r.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU I KONIECZNOŚCI UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BOLEK I LOLEK" ORAZ SŁONECZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

§ 1

Pracownicy Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” oraz Słonecznego Przedszkola Językowego zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w przedszkolu dzieciom oraz stosowania i przestrzegania tych przepisów :  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. Nr 1481, 1818, 2197 ze zm.)

§ 2

 1. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 2. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

§ 3

 1. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył lub jest świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.

 2. Wzywający pogotowanie ratunkowe zobowiązany jest udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.

 3. Pracownik przedszkola będący świadkiem lub pracownik, który zauważył zdarzenie, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która dokona tych czynności.

§ 4

 1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.

 2. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 3. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być prowadzone do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.

§ 5

 1. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

 2. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

§ 6

 1. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 2. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.

§ 7

 1. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszkola.

 2. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdziału czwartego  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. Nr 1481, 1818, 2197 ze zm.)

§ 8

 1. W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania interwencji medycznej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka nauczyciel / asystent nauczyciela dokonuje niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

 2. O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel / asystent nauczyciela będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko znajduje się, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.

 3. Uraz wskazany w pkt. 1 nie stanowi wypadku.

 4. W przypadku wystąpienia urazów wymienionych w pkt. 1 u dzieci będących pod opieką przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określonej w rozdziale czwartym  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. Nr 1481, 1818, 2197 ze zm.), nie stosuje się.

§ 9

 1. W przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka, itp.) niewymagającej udzielenia pomocy medycznej nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka, informując ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

§ 10

Z procedurą postępowania w przypadku zaistnienia wypadku i konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom zostają zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do placówki na pierwszym zebraniu organizacyjnym oraz zostaje umieszczona na stronie internetowej placówki.

Pracownicy przedszkola zostają zapoznani z procedurą w chwili pojęcia zatrudnienia oraz każdorazowo przy aktualizacji procedury. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2010 r. Ostatnia aktualizacja 29.01.2021 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SAMODZIELNEGO ODDALENIA SIĘ DZIECKA Z NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „BOLEK I LOLEK” / SŁONECZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

 1. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola zobowiązani są rzetelnie realizować powierzone im zadania związane z bezpieczeństwem wychowanków, w tym zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad nimi.

 2. Nauczyciele oraz asystenci nauczyciela zobowiązani są nie dopuszczać do sytuacji, w której wychowanek samowolnie opuści miejsce prowadzenia zajęć.

 3. W sytuacji, gdy nauczyciel lub inna osoba sprawująca opiekę lub nadzór zauważy brak wychowanka w miejscu prowadzenia zajęć lub miejscu, gdzie wychowanek powinien przebywać, należy:

  • ustalić w miarę precyzyjnie, kiedy i gdzie wychowanek widziany był po raz ostatni oraz rozpytać inne dzieci z grupy, czy nie mają wiedzy, gdzie wychowanek mógł się oddalić,

  • zapewnić tymczasowy nadzór nad grupą przez inną osobę, a samemu dokonać sprawdzenia najbliższych pomieszczeń (terenu) przyległych do miejsca prowadzenia zajęć,

  • rozpytać pozostałych pracowników, czy nie zauważyli zaginionego wychowanka przemieszczającego się w budynku w czasie, kiedy mogło dojść do samowolnego opuszczenia miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu),

  • w przypadku podejrzenia, że wychowanek mógł opuścić budynek przedszkola, sprawdzić, czy zabrał z sobą rzeczy osobiste, ubranie wierzchnie oraz obuwie pozostawione uprzednio w szatni.

 4. W przypadku nieustalenia miejsca pobytu wychowanka w wyniku podjęcia czynności wskazanych w pkt 3, należy powiadomić dyrektora albo inną wyznaczoną przez niego osobę o podejrzeniu samowolnego oddalenia się (ucieczki) wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć.

 5. Jeżeli czas, jaki upłynął od momentu samowolnego opuszczenia przez wychowanka miejsca prowadzenia zajęć, realnie pozwala na dotarcie do miejsca jego zamieszkania lub miejsca zamieszkania jego bliskich, należy skontaktować się z rodzicami wychowanka lub innymi bliskimi celem sprawdzenia, czy dziecko nie znajduje się pod opieką tych osób.

 6. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba deleguje osoby, które podejmują czynności poszukiwawcze poza budynkiem przedszkola. Poszczególnym osobom przydziela się obszar podlegający sprawdzeniu, z uwzględnieniem miejsc, do których wychowanek mógł się udać, oraz tras, którymi może się przemieszczać. Każda z osób poszukujących powinna mieć możliwość komunikowania się z osobą koordynującą działania.

 7. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba koordynuje działania poszukiwawcze.

 8. Jeżeli podjęte działania opisane w niniejszej procedurze nie przyniosą rezultatu w ciągu kilkudziesięciu minut od prawdopodobnego czasu zaginięcia dziecka, o incydencie zawiadamia się policję. Decyzję o powiadomieniu policji podejmuje dyrektor lub inna wyznaczona osoba.

 9. W trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczej należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki pozostałym wychowankom oraz o zachowaniu spokoju, tak by nie wywoływać paniki i niepotrzebnego stresu wśród dzieci.

 10. Każdy przypadek samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć po zakończeniu akcji poszukiwawczej podlega analizie przez dyrektora pod kątem funkcjonowania procedur bezpieczeństwa i realizacji zadań przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wnioski z analizy przedstawia się na radzie pedagogicznej; na ich podstawie dyrektor decyduje o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracowników winnych zaniedbań.

 11. Procedurę umieszcza się na stronie internetowej przedszkola  oraz zapoznaje się z nią rodziców podczas zebrań.

Procedura wchodzi w życie z dniem 29.01.2021

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TERENEM

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BOLEK I LOLEK" ORAZ SŁONECZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Cel procedury

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw i korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren placówki.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Nauczyciel / asystent nauczyciela: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego.

2. Asystent nauczyciela: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci w ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych spacerów i wycieczek.

3. Konserwator : ma obowiązek codziennie sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić się, że nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Konserwator musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów i wycieczek.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcami zmian mogą być również rodzice.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 02.02.2021 r.

Opis procedury

1. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

2. Codziennie konserwator ( lub w razie jego nieobecności - asystent nauczyciela ) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Osoba ta musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

3. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek / asystentów nauczycieli w jednym miejscu. Nauczyciele / asystenci nauczyciela powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

4. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną / parami prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę / pary nauczyciel / asystent nauczyciela powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne.

5. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

6. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,

b) jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

7. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:

a) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

b) idzie zawsze od strony ulicy,

c) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

d) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru,

e) ubiera dzieci w kamizelki odblaskowe.

8. W przypadku organizowania wycieczki dyrektor przedszkola powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce (informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),

b) sporządzić program , listę uczestników i opiekunów oraz umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej 2 dni przed planowaną wycieczką,

c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/opiekunów prawnych z programem wycieczki,

d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,

e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy

g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,

h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania.

i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,

j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

9. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

a) znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy,

e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na przejazd i w czasie przejazdu,

f) przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach,

g) zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.

 

 

POZOSTAŁE PROCEDURY DOTYCZĄCE PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BOLEK I LOLEK" ORAZ SŁONECZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO SĄ DOSTĘPNE U DYREKTORA PLACÓWKI. 

 

X